Slovenski etnografski muzej

Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine

Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine

Slovenski etnografski muzej je v letu 2011 po sklepu Ministrstva za kulturo RS zaradi implementacije Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine iz leta 2003 in v Republiki Sloveniji ratificirane leta 2008 prevzel naloge in obveznosti Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine, ki mu jih nalagajo zakonske in pravne podlage s področja kulturne dediščine.

Koordinator opravlja naloge, ki so opredeljene v 98. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1 2008; ZVKD-1D 2016):

1. identificira, dokumentira, preučuje, vrednoti in interpretira nesnovno dediščino,

2. usklajuje in samostojno predlaga vpis nesnovne dediščine v register,

3. svetuje nosilcem nesnovne dediščine glede njenega celostnega ohranjanja,

4. pripravlja predloge za razglasitev nesnovne dediščine posebnega pomena,

5. usklajuje delo muzejev in zavoda v zvezi z ohranjanjem nesnovne dediščine in kulturnih prostorov, povezanih z njo,

6. opravlja druge naloge v zvezi z nesnovno dediščino po naročilu ministrstva.

Koordinator deluje na področju nesnovne kulturne dediščine na državni ravni v sodelovanju s posamezniki in skupinami, ki so nosilci prvin nesnovne kulturne dediščine, in jih umešča v strokovni okvir svojega raziskovanja in predstavitev. Oblikoval je Delovno skupino, ki  se sestaja trikrat letno in obravnava prejete pobude za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine, ki je bil zasnovan za potrebe vodenja evidence nesnovne kulturne dediščine na območju Republike Slovenije. Za pobude, ki so s strani Delovne skupine Koordinatorja potrjene kot primerne za vpis v Register, Koordinator pripravi predloge in jih predloži Ministrstvu za kulturo, ki vodi Register.

Več informacij na www.nesnovnadediscina.si.

Izdelki ribniškega suhorobarstva. Foto: Anja Jerin, 2016. Izdelki lončarja Jakoba Nosana. Foto: Anja Jerin, 2016. Rože iz krep papirja. Foto: Anja Jerin, 2014. Cvetnonedeljska butara z okrasjem iz papirnatih rož (iz zbirk SEM). Foto: Anja Jerin, 2014.
Deli