Domov » Predlog Odloka o razglasitvi Tradicionalnega pridelovanja morske soli za živo mojstrovino državnega pomena

Predlog Odloka o razglasitvi Tradicionalnega pridelovanja morske soli za živo mojstrovino državnega pomena

Ministrstvo za kulturo je na predlog Koordinatorja varstva žive dediščine – Slovenskega etnografskega muzeja pripravilo predlog Odloka o razglasitvi Tradicionalnega pridelovanja morske soli za živo mojstrovino državnega pomena
Tradicionalno pridelovanje morske soli obsega znanja in veščine vsakoletnih vzdrževalnih del na nasipih v solnem polju ter v izparilnih in kristalizacijskih bazenih, vzgojo petole, pobiranje soli in njeno spravilo, skrb za tradicionalno solinarsko orodje in opremo, pa tudi uporabo terminologije, povezane s tradicionalnim poimenovanjem sestavnih delov solin, pripomočkov za pridelovanje soli ter delovnih tehnik.

Živa mojstrovina se razglasi zato, da se poveča zavedanje o njenem pomenu na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, da se povečata njena prepoznavnost in javna dostopnost in da se ohrani tradicionalno pridelovanje morske soli na »paški način« in »stonski način«.

Rok za posredovanje pripomb: 10. oktober 2015 preko portala e-demokracija oziroma na elektronski naslov: gp.mk(at)gov.si.

Javna obravnava predloga odloka bo v sredo, 7. oktobra 2015, ob 15.00 uri v prostorih Občine Piran.

______________________

Il Ministero della cultura ha preparato, su iniziativa del coordinatore per la tutela del patrimonio vivo - il Museo etnografico sloveno -  la proposta di Decreto  con cui si proclama la raccolta e lavorazione tradizionale del sale marino  bene culturale vivo di interesse nazionale.

La raccolta e la lavorazione del sale marino si basano sulle competenze e le capacità nell'opera di manutenzione degli argini nel bacino salifero e nei bacini di evaporazione e  cristallizzazione (cavedini), di preparazione della petola, di raccolta e  trasporto del sale, di costruzione e manutenzione degli arnesi e attrezzi tradizionali dei salinari e nell'uso della terminologia e ai nomi tradizionali riferiti alle parti integranti delle saline, delle attrezzature e delle tecniche di lavorazione.

Viene proclamato bene culturale vivo affinché si affermi la consapevolezza della sua importanza a livello locale, regionale e nazionale, sia favorita la sua visibilità e accessibilità pubblica e siano preservati i metodi tradizionali di raccolta e lavorazione del sale; quello »di Pago« e »di Stagno«.

Termine per l'invio di osservazioni : 10 ottobre 2015 via:  e-demokracija o l'indirizzo eletronico: gp.mk(at)gov.si.

L'audizione pubblica si terrá mercoledí, 7 ottobre 2015 alle ore 15.00 presso la sede del Comune di Pirano. 

Foto: Primož Pipan, 2001.